Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 01/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

I. Vị trí, chức năng của Trung tâm Y tế huyện, thành phố

1. Trung tâm Y tế huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, cha bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, khám sàng lọc, khám tư vấn, các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện, thành phố

1. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhim, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, trin khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả ca dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;

b) Trin khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

c) Thực hiện các hoạt động dinh dưng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;

d) Tchức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, cha bệnh, phục hồi chức năng:

a) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu;

b) Thực hiện khám bệnh, cha bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, cha bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;

c) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyn tuyến theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, qun lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện chất khác và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

3. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi;

b) Thực hiện các kỹ thuật, ththuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp tránh thai theo quy định;

c) Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con.

4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm:

a) Trin khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm;

b) Hướng dẫn, giám sát cơ ssản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kim tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

b) Tchức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhm điều chỉnh mức sinh, kim soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân svà chăm sóc sức khỏe người cao tui thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.

8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông, vn động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thực hiện lập hồ sơ qun lý sức khỏe người dân trên địa bàn;

b) Trực tiếp quản lý, chđạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh (nếu có);

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đi với các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn và đội ngũ nhân viên y tế thôn bn, cô đthôn bản, cộng tác viên dân s.

10. Đào tạo, bồi dưng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thực hiện đào tạo, bồi dưng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Tập huấn, bồi dưng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đthôn bản, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định ca cấp có thẩm quyền ở địa phương.

11. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật.

12. Trin khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định của cấp có thm quyền ở địa phương; thực hiện kết hợp quân - dân y theo đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bo hiểm xã hội đtổ chức khám bệnh, cha bệnh bảo him y tế tại Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện theo quy định ca pháp luật.

14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát trin công nghệ; ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.

15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tng hợp, cung cấp thông tin cơ s dliệu về y tế, dân số theo quy định ca pháp luật.

16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đc SY tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

III: Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện, thành phố

1. Trung tâm Y tế huyện gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Việc bnhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyn, khen thưởng, kluật, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và các PGiám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tnh.

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là người chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1. Phòng chức năng: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2.2. Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế

a) Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Dược.

b) Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS.

c) Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng & An toàn thực phẩm.

d) Khoa Dân số - Truyền thông - Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

2.3. Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố

Thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chc năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tng số người làm việc của Sở Y tế được có thm quyền giao.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện căn cứ vào chc năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thm quyền phê duyệt; hàng năm xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Số lượng cấp phó phòng chuyên môn, khoa thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tnh.

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận