Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" huyện Sốp Cộp năm 2023

THỂ LỆ Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" huyện Sốp Cộp năm 2023


Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 25/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sốp Cộp về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Sốp Cộp, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND huyện Sốp Cộp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Sốp Cộp về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Sốp Cộp giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Sốp Cộp về tuyên truyền cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2023; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Sốp Cộp chuyển đổi số huyện Sốp Cộp năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện Sốp Cộp về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” huyện Sốp Cộp năm 2023; Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp về việc thành lập Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Ban Biên soạn, thẩm định ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm; Tổ thư ký cuộc thi “Tìm hiểu CCHC huyện Sốp Cộp năm 2023”.

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" huyện Sốp Cộp năm 2023, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng bắt buộc

100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang công tác trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ biên soạn câu hỏi, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ không được tham gia cuộc thi).

2. Đối tượng khuyến khích

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan của: Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung thi

Trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện (DCCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các văn bản khác liên quan đến công tác cải cách hành chính…

2. Hình thức

2.1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ (https://sopcop.thionline.com.vn) hoặc truy cập trên Cổng thông tin điện tử huyện Sốp Cộp (https://sopcop.sonla.gov.vn/), chọn bener “Chào mừng đến với Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2023”, sau đó chọn đăng ký và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Để đăng ký dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại phần mềm thi trực tuyến. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét, trao giải.

2.2. Cách thức thi, chấm điểm

Mỗi bài thi sẽ có tổng điểm là 100 điểmvới mỗi câu hỏi trắc nghiệm đúng  được 02 điểm.

Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử thông minh khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…). Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm online trực tuyến theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi thi online trực tuyến là 50 câu, thời gian thi kéo dài không quá 60 phút tính từ khi tích vào mục (Vào thi - Tham gia - Mở bài thi), số lần làm bài tối đa là 03 lần. Sau khi trả lời xong câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh bấm vào (Nộp bài). Bài dự thi hoàn thành sau khi thí sinh dự thi bấm vào ô (Nộp bài) và chọn (Oke).
          Căn cứ vào điểm thi các thí sinh đạt được, ban tổ chức xem xét xếp giải thưởng từ cao xuống thấp, (nếu thí sinh làm bài 2-3 lần thì được tính điểm ở lần làm bài có số điểm cao nhất, nếu số điểm các thí sinh bằng nhau thì tính thời gian làm bài để xét giải).

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

Phát động, tổ chức cuộc thi chính thức: Bắt đầu từ ngày 01/5/2023 - 30/9/2023.
Tổ chức công bố kết quả vào ngày 15/9/2023.

Trao giải và tổng kết Cuộc thi: Tại Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2023. (thời gian, địa điểm Ban tổ chức Cuộc thi sẽ có thông báo sau).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, MỨC THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

10 giải A.

15 giải B. 20 giải C.

2. Mức thưởng

Giải A: 400.000 đồng/giải.

Giải B: 300.000 đồng/giải.

Giải C: 200.000 đồng/giải.

IV. KỶ LUẬT

Đối với thí sinh: Trong quá trình thực hiện bài thi nếu vi phạm Thể lệ, bài thi sẽ bị hủy và chịu hình thức kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm.
Đối với Ban giám khảo: Ban giám khảo làm nhiệm vụ nếu vi phạm đạo đức, không trung thực, có hành vi thiên vị thì Ban tổ chức sẽ kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chấm điểm tùy theo mức độ sai phạm.
Đối với Ban Biên soạn câu hỏi thực hiện đúng các nội được Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" huyện Sốp Cộp năm 2023 giao.
Đối với tổ thư ký tổng hợp điểm: Nếu vi phạm, không trung thực, tổng hợp không chính xác kết quả nội dung Ban giám khảo chấm thì bị xử lý tùy theo mức độ sai phạm.

IV. KINH PHÍ                            

Kinh phí tổ chức Cuộc thi bằng nguồn ngân sách nhà nước, được UBND huyện cấp cho Phòng Nội vụ năm 2023 (theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Sốp Cộp).
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" huyện Sốp Cộp năm 2023. Trong quá trình tham gia cuộc thi có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp cơ quan Thương trực của Ban Tổ chức cuộc thi (phòng Nội vụ), số điện thoại: 0212.3878.290 trao đổi, thống nhất nội dung giải quyết./.

 

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận