QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy trình kỹ thuật tại Trạm Y tế

Ban hành kèm theo Quyết định này “QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT TẠI TRẠM Y TẾ”, gồm 51 quy trình chuyên môn kỹ thuật.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SỐP CỘP

Căn cứ luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ quyết định số 408/QĐ-SYT ngày 24/7/2018 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La;

Xét biên bản họp ngày    tháng 09 năm 2020 của Hội đồng nghiệm thu  danh mục kỹ thuật, quy trình kỹ thuật đối với Trạm y tế.

Theo đề nghị Trưởng khoa Khám bệnh - xét nghiệm - Dược

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT TẠI TRẠM Y TẾ”, gồm 51 quy trình chuyên môn kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu hướng dẫn quy trình chuyên môn kỹ thuật tại Trạm y tế ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế Sốp Cộp.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn Quy trình kỹ thuật này này các Trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện tại Trạm y tế xã. Quá trình thực hiện cần điều chỉnh, bổ sung kịp thời phản ánh về Khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Dược để tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng HC-TH, Trưởng khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Dược; Các khoa phòng có liên quan và các Trạm y tế  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành./.    

Xem chi tiết file pdf Quy trình kỹ thuật 2020 tại đây 

Tải file word Quy trình kỹ thuật 2020 tại đây.

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận