Phòng Hành chính tổng hợp

.

 Phòng Hành chính-Tổng hợp

 

  

Trưởng phòng: Lò Thị Thanh

Trình độ CM: Cử nhân QLNN

Lý Luận chính trị: Trung cấp

                  Phó Trưởng phòng: Lường Thị Thanh

                   Trình độ CM: Bác Sỹ

                    Lý Luận chính trị: Sơ cấp

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác kế hoạch tổng hợp

-      Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện. Tham mưu theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu qủa việc thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch

-      Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, truyền thông giáo dục sức khoẻ và truyền thông giáo dục về Dân sổ - Kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch cua Sở Y tế, các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-    Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật; chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

-    Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện hỗ trợ chuyên môn, kĩ thuật cho tuyến dưới. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của tuyến dưới;

-    Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế làm việc để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo;

-    Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo liên tục đối với viên chức Trung tâm. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học sinh, sinh viên;

-    Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ;

-    Tố chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch cua Trung tâm và quy định của Nhà nước;

-     Tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm;

-    Thực hiện công tác thống kê, báo cáo; đảm bảo việc lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;

          2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Quản trị

-    Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện qui trình tuyên dụng, quan lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch đối với công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp quản lý và theo qui định của pháp luật;

-    Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức của các khoa, phòng trực thuộc;

-    Quản lý hồ sơ công chức, viên chức của toàn Trung tâm; hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức hàng năm;

-     Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước;

-     Giúp Giám đổc Trung tâm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn đơn vị theo quy định;

-     Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm: Công văn đi, đến; hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu; tiếp khách, tổ chức hội nghị; giao ban...;

-     Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện;

-     Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng, trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt và tổ chức thực hiện. Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bảo đảm các nguyên tắc tài chính;

-     Quản lý tài sản của Trung tâm: Nhà cửa, thiêt bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định;

-     Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong Trung tâm.

-     Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí cúa Trung tâm được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm thực hiện chống tham ô, lãng phí;

-     Tô chức quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả đúng quy định các phương tiện vận chuyển của Trung tâm;

-     Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Trung tâm. Định kỳ tổ chức kiêm tra vệ sinh chung trong Trung tâm;

-     Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch; cung ứng điện, điều kiện đảm bảo để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Trung tâm;

-     Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự có kế hoạch phòng chống cháy nổ trong Trung tâm;

-     Định kỳ sơ kêt, tổng kết và báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung câp vật tư, thiêt bị, duy tu, sửa chữa và thanh lý tài sản.

3. Công tác tài chính - kế toán

-     Căn cứ các quy định về chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm, lập dự toán thu chi ngân sách hằng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

-     Hằng năm chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan, tham mưu xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

-      Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác phòng bệnh, khám bệnh, chũa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu chi theo quy định;

-      Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm;

-      Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dần, kiêm tra, giám sát công tác kế toán, chê độ thu chi của Trung tâm;

-      Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tồng kết tài sản, kiểm kê tài san;

-      Tổ chức bảo quản lưu trừ các chứng từ, số sách kế toán theo quy định;

-      Tông hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động cúa Trung tâm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị giao.

 

 

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận