Phòng Dân số-Truyền thông

.

            Phòng Dân số - Truyền thôngTrưởng phòng: Lò Văn Tuyến

Trình độ CM: Cử nhân Luật-Ths QLKT


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

           1. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

-      Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGD trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGD thuộc Sở Y tể và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thâm quyền phê duyệt.

-      Triên khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

-      Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS - KHHGĐ của Trạm Y tế xã và cộng tác viên Dân số và gia đình bản.

-      Triên khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ và các dự án khác khi được phân công phụ trách.

-      Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và cộng tác viên Dân sổ và gia đình bản.

-      Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

2. Công tác truyền thông

-      Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách cua Đang và pháp luật của Nhà nước vê lĩnh vực y tê - Dân số;

-      Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyên thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn huyện;

-      Thực hiện tư vấn sức khoẻ cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

-      Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc, Phó giám đốc giao.

Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận