Những điểm mới về “Nghiệp vụ công tác đảng viên”

Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên thay thế cho Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017.

Theo đó, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW có một số điểm mới so với Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, cụ thể như sau:

1. Kết nạp đảng viên: 

a) Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên.

- Hướng dẫn tổ chức kết nạp đảng viên nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ (mục 1.2)

+ Đối với các doanh nghiệp: Phân ra doanh nghiệp vốn nhà nước và doanh nghiệp không có vốn nhà nước (điểm c).

+ Bổ sung thêm mục hướng dẫn kết nạp đảng viên ở cơ quan xã, phường, thị trấn có đảng viên, chưa có chi bộ (điểm d) - Bổ sung thêm nội dung “Trách nhiệm của chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong việc giới thiệu, giúp đỡ quần chúng vào Đảng (mục 1.3). - Bổ sung hướng dẫn thêm nội dung “Thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng” (Mục 1.5). 

b) Thủ tục giải quyết những trường hợp kết nạp người vào Đảng hoặc công nhận đảng viên chính thức sai quy định (Mục 3): 

- Bổ sung nội dung: Trường hợp tổ chức Đảng đã sáp nhập, giải thể hoặc bị giải tán thì cấp ủy có thẩm quyền nơi người vào Đảng đang sinh hoạt có trách nhiệm… (điểm a, điểm b). 

- Nội dung “Trường hợp đảng viên chuyển đến cơ quan, đơn vị mới” hướng dẫn thêm trường hợp “Đã tiếp nhận đảng viên, sau đó mới phát hiện thì cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên đang sinh hoạt hủy bỏ quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp trên có thẩm quyền”.

2. Quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng

Bổ sung thêm mục “Khôi phục hồ sơ đảng viên bị mất) (Mục 3)

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW bỏ mục “Lập lại hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng bị mất”.
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi./.

Bình luận0 bình luận