Cách lọc dữ liệu với bộ lọc Filter trong Excel 2019

Khi tạo được bộ lọc Filter, ô tiêu đề sẽ xuất hiện dấu mũi tên xổ xuống tại các ô tiêu đề.

1. Lc d liu vi 1 điu kin trong Excel 2019

Tiếp tục sử dụng ví dụ trên. Yêu cầu lọc tất cả các bạn sinh viên có điểm thi từ 27.5 điểm trở lên.

Bước 1: Click vào mũi tên tr xung ô Điểm Thi (F2).

.

Bước 2: Mt hp thoi x ra ta chNumber Filter (bộ lọc con số) > chGreater Than Or Equal To… (Lớn hơn hoặc bằng từ số…).